Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Kamienica Polska:
"Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy  poprzez wykorzystanie szans związanych z położeniem gminy i  w  oparciu  o  istniejące  zasoby  środowiska  przyrodniczego."

 

CELE STRATEGICZNE  I  GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU:
 
1. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 
Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez szybkie ukończenie budowy systemu kanalizacji sanitarnej
Rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych; zalesianie terenów nieprzydatnych dla rolnictwa
Dbanie o sprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego oraz prawidłowe odwodnienie terenów rolnych i zurbanizowanych
Ochrona ciągów ekologicznych związanych z kompleksami leśnymi, dolinami rzek i kompleksami gleb organicznych
Prawidłowa gospodarka odpadami, usuwanie emisji szkodliwych dla środowiska
Edukacja ekologiczna mieszkańców
 
2. UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
 
Działania mające na celu modernizację DK-1; budowa skrzyżowań i bezpiecznych wjazdów
Budowa dróg alternatywnych do dróg o największym natężeniu ruchu
Systematyczna modernizacja i poprawa sieci dróg gminnych
 
3. UMOŻLIWIENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY
 
A) Aktywizacja terenów położonych wzdłuż DK-1:
Tworzenie infrastruktury rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozbudowy centrum logistycznego, lokalizacji baz, składów, miejsc obsługi podróżnych
 
B) Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju poszczególnych miejscowości:
Rozwój różnego rodzaju działalności gospodarczej
Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych i promowanie różnorodności w produkcji rolnej
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, wspieranie rozwoju agroturystyki
 
4. WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW
 
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach, budowanie systemu przygotowania młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym i ukierunkowanie programów edukacyjnych na rzecz integracji z Unią Europejską
Wprowadzenie systemu przekwalifikowań zawodowych / kształcenia ustawicznego – ułatwiających dostosowanie się do zmian na rynku pracy
Wzrost dostępności oświaty i wychowania oraz tworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich  
 
5. ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU
 
Stworzenie centrum rekreacyjnego gminy, poprzez zagospodarowanie terenów przy Kamieniczce i Gminnym Ośrodku Kultury
Zagospodarowanie terenów leśnych i utworzenie systemu ścieżek rowerowych
Wpieranie budownictwa mieszkaniowego, w tym rezydencjalnego, poprzez modernizację  i budowę infrastruktury technicznej (priorytetem sieć wodociągowa i kanalizacyjna) oraz wyznaczenie nowych, atrakcyjnych terenów dla zabudowy
Zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom Gminy