NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ciągu 18 miesięcy (czyli najpóźniej do 1 lipca 2013 roku) gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który obejmie wszystkie nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców.
 
NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM?

    Podstawowa zmiana polega na przejęciu przez gminę Kamienica Polska odpowiedzialności za zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W zamian za uiszczoną przez mieszkańca opłatę gmina będzie miała za zadanie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odebranych odpadów komunalnych, za pośrednictwem podmiotu wyłonionego w drodze przetargu. Nowy system ma na celu stworzenie jednego spójnego systemu gospodarki odpadami, obejmującego wszystkich mieszkańców gminy Kamienica Polska. Dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi ograniczenie masy odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali) oraz likwidacja nielegalnych wysypisk.

CO TO OZNACZA DLA MIESZKAŃCA?

    Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową, wybraną przez gminę w drodze postępowania przetargowego na zasadach określonych w ustawie - prawo zamówień publicznych. Właściciele nieruchomości będą zobligowani do płacenia na rzecz gminy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wszyscy mieszkańcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki. Natomiast wszelkie sprawy z firmą odbierającą odpady załatwiać będzie gmina, która przejmie odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

POPRZEDNIA UMOWA NA WYWÓZ ODPADÓW

    Każdy mieszkaniec gminy lub właściciel nieruchomości posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą na odbiór i wywóz odpadów powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy w terminie do 30 czerwca 2013r (zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie), aby uniknąć podwójnej opłaty. Od 1 lipca 2013r. odpady komunalne odbierane będą z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Kamienica Polska przez przedsiębiorce wyłonionego w drodze przetargu.

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

    Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy każdy mieszkaniec ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Rada gminy Kamienica Polska określi do końca 2012 roku w drodze uchwały miesięczną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami, termin, częstotliwość i tryb jej wnoszenia (opłata będzie naliczana od osoby). Aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów opłata za odpady posegregowane, czyli szkło, papier i tekturę, butelki plastikowe oraz puszki metalowe będzie znacznie niższa od opłat za odpady zmieszane. Wpływy z tego tytułu będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy tj. kosztów związanych z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz na obsługę administracyjną tego systemu. Środki pochodzące z opłat nie mogą być przeznaczone na żaden inny cel.

DEKLARACJA ZAMIAST UMOWY

    Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja, której wzór określi uchwałą rady gminy Kamienica Polska do końca 2012 roku. Każdy własciciel nieruchomości będzie miał obowiązek wypełnić i przekazć do gminy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz uwzględniając sposób gromadzenia odpadów komunalnych.

    Obecnie w urzędzie gminy Kamienica Polska trwają prace nad przygotowaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

    Liczymy na pełne zaangażowanie, współpracę i wyrozumiałość ze strony mieszkańców.

 
   Poniżej publikujemy odnośniki do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy, a także wzrór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie plików pdf: