Rozwijamy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej

baner kapitał ludzki

Gmina Kamienica Polska uzyskała dofinansowanie projektu „Rozwijamy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej”. Projekt jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja planowana jest na okres: wrzesień 2014 - czerwiec 2015.
 
 

Głównym celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 111 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej.

 

Cele szczegółowe:

 1. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u minimum 80% uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach.

 2. Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 80% uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych.

 3. Wzmocnienie potencjału rozwojowego poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

 

Projekt zakłada zorganizowanie 1230 h dodatkowych, bezpłatnych dydaktycznych zajęć:

 • z zakresu logopedii;

 • z zakresu gimnastyki korekcyjnej;

 • terapeutyczne z elementami artterapii i muzykoterapii;

 • dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;

 • dla uczniów uzdolnionych z języków obcych - język angielski;

 • dla uczniów uzdolnionych z informatyki;

 • dla uczniów klas I wspierające pod kątem adaptacyjnym podnoszące kompetencje uczenia się;

 • specjalistyczne dla ucznia z zespołem Aspergera;

 • specjalistyczne dla ucznia z Afazją;

 • specjalistyczne dla ucznia z niedosłuchem centralnym.

 

 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.