W świecie multimediów

Osoby siedzące przed komputerami.
Operacja pn. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie dzieciom i młodzieży urządzeń i sprzętu komputerowego- zajęcia multimedialne "W świecie multimediów" uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju(małe projekty).

 

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt i urządzenia multimedialno-komputerowe w celu poprawy jakości życia na wsi poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, stwarzających możliwości wszechstronnego rozwoju przez udział w zdobywaniu zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami, wiadomości i umiejętności, wyrównywaniu szans i poziomu wiedzy, swobodnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasobów sieci internetowej, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komputerowych i audiowizualnych.
 
Zakupiono niżej wymieniony sprzęt i urządzenia multimedialno-komputerowe: komputer- szt.5 monitor- szt. 5 mysz i klawiatura- szt. 5 projektor- szt. 1 ekran projekcyjny- szt. 1 zestaw nagłaśniający- szt. 1 W ramach zajęć zorganizowano naukę obsługi programu: Open Office (nauka pisania CV, listu motywacyjnego i innych dokumentów aplikacyjnych), edytora grafiki Paint, obsługa i korzystanie ze stron www.
Pondato: nauka korzystania z encyklopedii multimedialnych, zabezpieczenie informacji (kopie bezpieczeństwa), ochrona antywirusowa, tworzenie prezentacji multimedialnych, obróbka fotografii cyfrowej, grafika komputerowa. Termin realizacji operacji: 25.01.2010r.- 31.12.201r. Budżet projektu: Całkowita wartość projektu (w zł): 16470,00 Udział środków z EFRROW w ramach PROW (w zł): 9450,00 Zmieniony ( 11.10.2011. )

Zdjęcia (2)