Budowa świetlicy środowiskowej w Zawadzie

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową części istniejącego budynku OSP na cele kulturalno-społeczne w celu stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu  dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych”.
 
Na takie zadanie Gmina Kamienica Polska uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi”.  Realizacja inwestycji pozwoliła na wybudowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej o powierzchni 55,25 m² oraz przebudowanie część pomieszczeń budynku remizy OSP o powierzchni 31,45 m² z przystosowaniem na WC. W przedmiotowych pomieszczeniach rozprowadzone zostały instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, gazowa, wentylacji i elektryczna. Świetlica stanowi odrębny element pod względem konstrukcyjnym i pożarowym oraz posiada oddzielne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Całkowita wartość zadania to 211 790,28 zł, z czego 100 000 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostała kwota to środki własne gminy. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 23 lipca 2012r., a termin zakończenia został ustalony na 30 września 2012r.
 
Utworzenie świetlicy w obrębie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie pozwoli na stworzenie obszaru o szczególnym znaczeniu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Beneficjentem zrealizowanego projektu są w szczególności dzieci i młodzież, którzy będą mogli w racjonalny, czynny i kreatywny sposób spędzić czas wolny, poprzez organizację zajęć, konkursów, wycieczek, a także udostępnienie urządzeń i sprzętu (w tym także sportowego), dzięki czemu zwiększy się ich aktywność oraz polepszy się jakość życia młodych ludzi. Działalność świetlicy ma na celu opiekę, stworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań mieszkańców sołectwa, pomoc w nauce oraz kształtowanie tożsamości lokalnej i więzi pomiędzy młodymi ludźmi a ich najbliższym środowiskiem.
 
Świetlica wiejska będzie także współpracować z instytucjami tworzącymi system wsparcia dziecka i rodziny, takimi jak: Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy Polskiej.