Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska - etap Ib, II, IIIb

Inwestycja stanowi kontynuację kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska. Swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym na terenie miejscowości Wanaty i Zawada II o łącznej długości 6783,5 m oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości 633,4 m3/d.
 
Zadanie w ujęciu całościowym zostało zaprogramowane ze względu na ścisłą analizę potrzeb mieszkańców. Głównym problemem jest niewystarczający stopień obsługi terenu gminy przez system odprowadzania ścieków komunalnych oraz osiągnięcie w najbliższym czasie maksymalnego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków.
 
Aktualnie Gmina Kamienica Polska posiada kanalizację sanitarną na terenie miejscowości: Kamienica Polska, Osiny, Wanaty (część), Zawada (część), Romanów, Kolonia Klepaczka i Rudnik Wielki o łącznej długości 50 km. Z pozostałych obszarów nieczystości płynne pochodzące z gospodarstw domowych gromadzone są w przydomowych zbiornikach bezodpływowych, uciążliwych w eksploatacji, z których niejednokrotnie zanieczyszczenia przedostają się do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych.
 
Kolejnym problemem jest ograniczona wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków w kontekście planowanej ilości ścieków odprowadzonych z terenu aglomeracji. W chwili obecnej obciążenie hydrauliczne oczyszczalni jest na poziomie 48% możliwości instalacji. Jednak już samo podłączenie kolejnej grupy mieszkańców do istniejącej sieci spowoduje przekroczenie możliwości oczyszczalni w Kamienicy Polskiej, która na dzień dzisiejszy ma zdolność przepływu na poziomie 300 m3/d i obsługi 3100 RLM.
 
Budowa sieci kanalizacji zaowocuje finalnie podłączeniem do sieci 4646 mieszkańców aglomeracji, co wiąże się z koniecznością rozbudowy oczyszczalni ścieków i zwiększenia możliwości przeróbczych instalacji do przepływu na poziomie 633,4m3/d i obsługi 5650 RLM.
Należy zaznaczyć, że realizacja omawianego zadania pozwoli oprócz osiągnięcia efektu ekologicznego oczyszczalni na osiągnięcie wymaganego poziomu skanalizowania aglomeracji w 84,8%.
 
Omawiana inwestycja przyczyni się do redukcji ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, stworzenia optymalnych warunków do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Kamienica Polska.
 
Całkowity koszt realizacji zadania to 8 632 624,49 zł, z czego środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 3 366 413,78 zł w postaci dotacji oraz 3 366 413,78 zł w formie pożyczki. Reszta kwoty w wysokości 1 899 796,93 to środki własne Gminy.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w dniu 15 maja 2012 roku, a planowany termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2014 roku. Należy zaznaczyć, iż budowa ma zostać zakończona do 31 grudnia 2013 roku a pozostały czas (rok 2014) stanowi okres na uzyskanie tzw. efektu ekologicznego, który polega na podłączeniu wszystkich mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej i sprawdzeniu możliwości przeróbczych rozbudowanej oczyszczalni.
 
W galerii poniżej będziemy przedstawiać na bieżąco zdjęcia z realizacji inwestycji.