Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska za 2020 rok

  • 21.06.2021, 12:38 (aktualizacja 02.07.2021, 11:31)
Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Kamienica Polska Raport o stanie Gminy Kamienica Polska za 2020 rok w terminie do 31 maja 2021 roku.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kamienica Polska zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Kamienica Polska. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Termin sesji został ustalony na dzień 29 czerwca 2021 roku.

 


Załącznik: Raport o stanie Gminy Kamienica Polska za 2020 rok

 

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe