Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka

Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska

w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka”

Beneficjent: Gmina Kamienica Polska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
Gmina Kamienica Polska na projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka” pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Celem projektu jest:

1) Ochrona i poprawa jakości zasobów wodnych w zlewni rzeki Kamieniczki (dopływ rzeki Warty) poprzez dążenie do spełnienia warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie zapewnienia wymaganego stopnia wyposażenia obszaru aglomeracji Kamienica Polska w system zbierania ścieków komunalnych.

2) Poprawa jakości i wydajności systemu zaopatrzenia ludności w wodę do picia.
 
Przedmiotowy projekt obejmuje następujące prace inwestycyjne:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę (wymianę) sieci wodociągowej,
- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3.
Roboty budowlane we wnioskowanym zakresie nie zostały rozpoczęte.
Przygotowano projekty budowlane i uzyskano niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na budowę.
Budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu zaplanowano zrealizować w miejscowości Wanaty, Zawisna oraz Kolonia Klepaczka, dotychczas nie wyposażonych w zbiorczy system.
Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 10,2 km, w tym: grawitacyjnej ok. 9,5 km i tłocznej ok. 0,7 km oraz 5 sieciowych przepompowni ścieków.
Planowana sieć będzie wykonana jako kanalizacja grawitacyjna wraz z odcinkami tłocznymi i pompowniami sieciowymi.
Przyjęta technologia jest tożsama z istniejącym systemem odprowadzania ścieków komunalnych funkcjonującym na terenie aglomeracji. Przyjęcie systemu grawitacyjno-tłocznego jest rozwiązaniem optymalnym biorąc pod uwagę warunki terenowe, techniczne jak i kwestie eksploatacyjne.
W zakresie sieci wodociągowej planuje się wymianę odcinków wodociągów charakteryzujących się wysoką awaryjnością w ulicach: Magazynowa (Kamienica Polska), Częstochowska (Osiny) i Botaniczna (Zawada). Sieć wodociągowa w obszarze prowadzenia działań inwestycyjnych charakteryzuje się złym stanem technicznym.
W ramach przebudowy istniejącej sieci wodociągowej zostanie wymienionych ok. 5,2 km czynnej sieci na której zostanie wykonanych 212 szt. przepięć na nowy wodociąg.
Ujęcie w miejscowości Rudnik Wielki wraz z ujęciem w Romanowie – Zawadzie stanowi źródło zaopatrzenia dla gminy w wodę.
Przebudowa SUW Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika zapasowego podyktowana jest względami eksploatacyjnymi dla zapewnienia mieszkańcom gminy ciągłych dostaw wody o najlepszej jakości.
Z analizy dotychczasowych rozbiorów wody wynika, że produkcja wynosi od 170 do 590 m3/d natomiast zgodnie z założeniami projektowymi perspektywicznie oszacowano na maksymalnie 700 m3/d. Średniodobowa produkcja wody wynosi 250 – 350 m3/d.
Zakres prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, modernizację studni ujęcia oraz przebudowę układu uzdatniania wody wraz z modernizacją budynku dla parametrów ujęcia wody określonej w pozwoleniu wodnoprawnym Starosty Częstochowskiego OSIV6223-4/1/09 z 18.03.2009 r., tj. dla poboru wody maksymalnego średniodobowego 400 m3/d i maksymalnego godzinowego 64 m3/h.
W trakcie prac budowlanych zachowana zostanie ciągłość dostaw wody. Wykorzystane zostaną istniejące aeratory i filtry pospieszne jako tymczasowa stacja uzdatniania wody.
 

Całkowite szacunkowe nakłady inwestycyjne wynoszą 14 830 393,19 zł, w tym:
7 262 994,45 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 595 585,64 zł – planowana pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu
                               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
4 971 813,10 zł – środki własne Gminy Kamienica Polska


 

W dniu 16 sierpnia 2018 roku zostały zawarte umowy z niżej wymienionymi Wykonawcami wybranymi w ramach postępowania o udzielnie zamówienia na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka” obejmującego trzy zadania:

- ZADANIE NR 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka - Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej przy ul. Wesołej 13,

- ZADANIE NR 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie - Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej przy ul. Wesołej 13,

- ZADANIE NR 3 – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego - HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 4a.

W dniu 19 października 2018 roku zostały zawarte umowy z niżej wymienionymi Wykonawcami na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanym przedmiotowym projekcie:

- ZADANIE NR 1 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka” – WZIR Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 69/11P,

- ZADANIE NR 2 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie” – Pan mgr inż. Alojzy Sawicki zam. w Częstochowie,

- ZADANIE NR 3 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego” – WZIR Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 69/11P.

 

Realizacja projektu na fotografii

ZADANIE NR 1 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka:

ZADANIE NR 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie:

ZADANIE NR 3 – Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego” – WZIR Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 69/11P.